Menu Zamknij
Baner-jktech
Umowa

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


W J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. (zwane dalej „OWS”)

Niniejsze OWS mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i usług zawieranych pomiędzy:  

J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. z siedzibą w Pobiedziska 62-010 ul. Spadzista 4.  (zwaną dalej „Sprzedającym”) a Kupującym, będącym podmiotem gospodarczym.

 

I. Zawarcie umowy.

1.  Podstawą zawarcia  umowy  jest  złożenie  przez  Kupującego  pisemnego zamówienia  (co  najmniej  drogą elektroniczną lub  faksem),  na  podstawie  oferty złożonej przez Sprzedającego i/lub oferty zakupu Kupującego. Zamówienia składane w J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j.  przez  Kupującego  stanowią ofertę zakupu  towarów.  Zamówienie uważa się za przyjęte, gdy Sprzedający złoży pisemne potwierdzenie jego przyjęcia, a  Kupujący  w  ciągu  3  dni  odeśle  podpisane  potwierdzenie  z  adnotacją o  jego akceptacji lub w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia nie złoży zastrzeżeń co do warunków potwierdzenia. Na podstawie wysłanego Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po bezskutecznym upływie 3 dniowego terminu Sprzedający przystępuje do wykonania umowy.

2.   W  przypadku  gdy  Kupujący  złoży  zamówienie  na  towar  dostępny  z  magazynu wówczas  Sprzedający  wystawia  fakturę (po  wcześniejszym  uzgodnieniu  formy płatności i sposobu wysyłki) z pominięciem pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia.

W przypadku towaru, którego nie ma na stanie magazynowym, Sprzedający wystawia potwierdzenie  przyjęcia  zamówienia  z  określeniem  terminu  realizacji  oraz  formy płatności i sposobu dostawy.

3. W przypadku gdy Kupujący złoży ustne zamówienie, zamówienie jest ważne, gdy Kupujący  w  ciągu  3  dni  od  zgłoszenia  ustnego  zamówienia  potwierdzi  warunki zamówienia na piśmie (co najmniej drogą elektroniczną lub faksem). Brak pisemnego zamówienia zwalnia Sprzedającego od wykonania zamówienia.

4.  Umowa  sprzedaży zostaje  zawarta  z  chwilą potwierdzenia  zamówienia  przez J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. lub z chwilą przystąpienia Sprzedającego do realizacji oferty zakupu złożonej  przez  Kupującego.  Do  umowy  stosuje  się przepisy  kodeksu  cywilnego  ze zmianami wynikającymi z treści OWS. Przez złożenie oferty zakupu Kupujący wyraża zgodę na włączenie OWS do umowy.

5.  Oferta,  o  której  mowa  w  pkt.1  jest  wiążąca  dla  Kupującego  w  części  dotyczącej warunków technicznych towaru i nie może być zmieniana ani uzupełniana w trakcie prowadzonych  przez  strony  negocjacji.  Zmiana,  uzupełnienie  lub  jakiekolwiek  inne ustalenia zgłoszone przez jedną ze stron  po dacie przyjęcia  zamówienia  wymagają dla swej ważności potwierdzenia na piśmie.

6.  Sprzedający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  danych  technicznych  i konstrukcyjnych, które wynikają z postępu technicznego.

7. Dowodem wykonania zamówienia jest dowód wydania produktów/ dowód dostawy/ list przewozowy/ faktura.

8.  Zamówienie  dla  swojej  ważności  wymaga  złożenia  podpisu  przez  osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego na zewnątrz i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych

 

II. Cena i warunki płatności.

1. Warunki płatności każdorazowo określa oferta lub potwierdzenie zamówienia.

2.  Ceny  obowiązują loco  magazyn  Sprzedającego.  Do  ceny  doliczona  jest  cena opakowania.  Strony  mogą ustalić cenę loco  magazyn  odbiorcy,  uwzględniającą koszty transportu oraz koszty ubezpieczenia na czas przewozu.  Kupujący  upoważnia  Sprzedającego  do  wystawienia  faktur  VAT  bez  podpisu Kupującego.

3. Zapłata za dostarczony towar następuje wg aktualnie obowiązującego cennika z uwzględnieniem indywidualnych rabatów Kupującego (zgodnie z potwierdzeniem zamówienia i ofertą- jeśli były wystawione) po doliczeniu należnego podatku VAT.

Rozliczenie następuje:

1/ w złotych polskich wg kursu sprzedaży EUR w Santander z dnia wystawienia faktury lub

2/ w walucie EUR, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu stron umowy

4. Faktura dostarczana jest Kupującemu wraz z dostawą towaru lub w inne miejsce wskazane w zamówieniu. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie  nie  wstrzymuje  biegu  terminu  płatności.  Reklamacja  będzie rozpatrywana  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  karcie gwarancyjnej  i/lub  wg paragrafu VII niniejszych OWS.

5.  Należność z  tytułu  zawarcia  umowy  staje  się natychmiast  wymagalna,  jeżeli Kupujący zostanie postawiony przez Sąd w stan upadłości lub gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie likwidacyjne.

6.  Podstawową formą zapłaty  jest  przelew  na  konto  Sprzedającego  lub  uiszczenie gotówki  w kasie  Sprzedającego.  Zapłata  gotówką w  kasie  Sprzedającego dopuszczalna  jest  o  tyle,  o  ile nie  narusza  obowiązujących  przepisów  w  zakresie dokonywania między podmiotami gospodarczymi rozliczeń bezgotówkowych

7.  Inne  formy  płatności  wymagają uzgodnienia pomiędzy  stronami. W rozliczeniach pomiędzy stronami decyduje data uznania konta Sprzedającego.

8.  W  przypadku  przekroczenia  przez  Kupującego  terminu  zapłaty  Sprzedający  ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

9. Jeżeli opóźnienia w zapłacie za dostarczone towary powtarzają się, Sprzedającemu nie zależnie od prawa żądania odsetek za opóźnienie przysługuje prawo:

1/  postawienia  wszystkich  należności  za  dostarczone  towary  w  stan natychmiastowej wymagalności,

2/  realizowania  zaległych  dostaw  tylko  po  uregulowaniu  zaległych  płatności  i  po dokonaniu przez Kupującego przedpłaty w ustalonej przez Sprzedawcę wysokości

3/ żądania od Kupującego naprawienia szkody na podstawie art.471 k.c.

 

III. Stosowanie kar umownych.

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto towaru  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  za  które  Sprzedający  nie  ponosi odpowiedzialności.

2.  Strony  zastrzegają sobie  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do 100% wartości towaru będącego przedmiotem sporu.

3.  W  przypadku  przekroczenia  terminu  dostarczenia  przedmiotu  sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do naprawienia szkody przez zapłatę kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto wyrobu, z dostawą którego pozostaje w zwłoce, za każdy  dzień zwłoki, jednakże  nie  więcej  niż 30%  wartości  przedmiotu  umowy sprzedaży - z zastrzeżeniem działu V pkt.1.

 

IV. Zastrzeżenie własności.

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu uiszczenia należności przez Kupującego.

2.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Sprzedającego,  Kupujący  ma obowiązek wydać Sprzedającemu dostarczony, a stanowiący jego własność towar, w takim stanie w jakim się on znajduje. Sprzedającemu przysługuje prawo żądania od Kupującego stosownego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towaru.

 

V. Termin dostawy.

1. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie wskazanym na potwierdzeniu zamówienia.  Termin  dostawy  ulega  jednak  przedłużeniu  w  razie  zaistnienia okoliczności,  których  nie można  było  przewidzieć w  dniu  otrzymania  przez Kupującego  potwierdzenia  zamówienia.  Za  czas  niezawinionego  przez Sprzedającego  przedłużenia  terminu  dostawy  Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności.

2. Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a Kupujący zgłosi nowe żądania związane z dostarczonym towarem, termin dostawy towaru ulega zmianie.

W  tym  przypadku  Sprzedający  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  zwłoki  w dostawie towaru.

3. Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a wysyłka towaru jest opóźniona z  przyczyn leżących  po  stronie  Kupującego,  Sprzedawca  ma  prawo  obciążyć Kupującego kosztami magazynowania towaru, zarówno w magazynie własnym jak i w magazynie stanowiącym własność osób trzecich.

 

VI. Przejęcie ryzyka.

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania mu towaru lub jego części przez Sprzedającego. Wydanie towaru jest również dokonane  z  chwilą,  gdy  w  celu  dostarczenia  towaru  na  miejsce przeznaczenia Sprzedający powierzył towar przewoźnikowi.

2.  Sprzedający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wybór  towaru  zaproponowany  na ofercie  a  dokonany  przez  Zamawiającego.  Złożenie  zamówienia  jest  jednoznaczną akceptacją dokonania  powyższego  wyboru.  Sytuacja  nie  dotyczy  przypadków projektowania różnych aplikacji i objętych innym zamówieniem.

3.  J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. nie  odpowiada  za  błędny  dobór  towaru  przez  Kupującego  i/lub niewłaściwą interpretację informacji  oraz  danych  technicznych  zawartych  w katalogach, prospektach, stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Kupujący.

 

VII. Odpowiedzialność za wady towaru.

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym niezwłocznie po jego dostarczeniu, jednak nie dłużej niż do 3 dni od daty dostawy. Wyklucza się możliwość przyjęcia reklamacji po tym terminie.

Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, względnie odchyłek, polegających na błędach konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgłoszonych na piśmie przez Kupującego w wyżej wymienionym terminie.

2. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 Kupującemu przysługuje wyłącznie roszczenie z tytułu udzielonej przez J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. gwarancji, o ile na dany wyrób została ona udzielona odrębnym dokumentem lub określona odrębną umową. Wady ukryte (jeśli ujawnią się w ciągu okresu gwarancyjnego) należy zgłaszać Sprzedającemu niezwłocznie po ich ujawnieniu. Zgłoszenie winno zawierać dokładny opis usterki (możliwe zdjęcie, czas wystąpienia, miejsce powstania usterki, warunki eksploatacji., itp.)

3. Jeśli wada w dostarczonym towarze została zgłoszona we właściwym czasie, Sprzedający po analizie zasadności reklamacji (warunków transportu, konserwacji w czasie magazynowania, montażu, eksploatacji, itp.) ocenia, czy usunie wadę towaru, czy wymieni towar na wolny od wad.

4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest faktura sprzedaży oraz inne dokumenty związane z dostawą

5. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do wad, które wystąpią w ciągu  okresu gwarancyjnego liczonego od dnia dostawy. Czas ten skraca się odpowiednio, jeżeli przedmiot dostawy eksploatowany jest dziennie dłużej, niż przewidują to ustalenia doboru technicznego.

6. Sprzedający i Kupujący wyłączają na podstawie art. 558 § 1 k.c., odpowiedzialność Sprzedającego  z  tytułu  rękojmi  za  dostarczony  przez  niego  towar.  Wyłączenie odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  nie  dotyczą konsumentów  w  rozumieniu  art.221 kodeksu cywilnego.

7.  Odpowiedzialność Sprzedającego  obejmuje  tylko  wady  powstałe  z  przyczyn  tkwiących  w sprzedanej  rzeczy  i  tylko  do  wysokości  jej  wartości.  Jakakolwiek  odpowiedzialność Sprzedającego  związana  z  zawarciem  umowy  lub  dokonaniem sprzedaży  towarów,  niezależnie od  tytułu  jej  odpowiedzialności,  nie  obejmuje naprawienia  szkód  dotyczących  spodziewanych korzyści,  utraconego  zysku,  strat produkcyjnych.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli:

1/ jej wykonanie stało się niemożliwe z winy lezącej po stronie Sprzedającego

2/ Sprzedający nie wykonał umowy mimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jej wykonania,

3/ Sprzedający nie usunął wad towaru lub gdy naprawa towaru jest niemożliwa .

2. Sprzedający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1/ wykonanie umowy stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Kupującego,

2/ Kupujący nie złożył pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w rozdziale I pkt.3

3. Do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających pomiędzy stronami, mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie miałyby niniejsze Warunki Sprzedaży, właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Sprzedającego.

 

IX. WARUNKI GWARANCJI – dla przedsiębiorców .

1. J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. udziela niniejszym Kupującemu gwarancji prawidłowego działania zakupionych urządzeń na zasadach przewidzianych w niniejszych OWS.

2. Reklamacje w ramach gwarancji Kupujący może składać w przypadku nieprawidłowego działania, wady towaru lub błędów ilościowych wyłącznie okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury i wydania towaru Kupującemu.

3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia odebranego towaru pod kątem ewentualnych wad lub usterek.

4. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:

a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru/odbioru towaru od spedycji,

b)dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu -
najpóźniej w dniu odbioru towaru od spedycji.

5. W przypadku reklamacji dotyczących braków ilościowych lub szkód w przewozie konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

6. Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od odbioru towaru, wady ukryte w terminie 7 dni od chwili ich wykrycia, pod rygorem utraty gwarancji.

7. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. W uzasadnionych przypadkach okres naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu. Gwarant zobowiązany jest powiadomić o terminie naprawy gwarancyjnej. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczny jest udział producenta, w szczególności wynikający z konieczności przesłania towaru do producenta termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla zbadania sprzedanego towaru. W takim wypadku Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozpoznania roszczenia gwarancyjnego.

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub dokonać naprawy towaru lub zaproponować stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza
możliwość domagania się wszelkich dalszych rekompensat, kwot czy odszkodowań.

9. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

10. J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. zobowiązuje się na podstawie niniejszej gwarancji do
usunięcia wad fizycznych zakupionego urządzenia bądź jego wymiany na nowe wolne od wad jeżeli wady te ujawnia się w okresie trwania gwarancji. Dla potwierdzenia uprawnień przysługujących Kupującemu z tytuługwarancji jakości J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. wydaje Kupującemu Kartę Gwarancyjną.

11. Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. wraz z uszkodzonym
urządzeniem: ​

1) ​Kartę Gwarancyjną wraz z dowodem zakupu urządzenia,

Wymiana zakupionego urządzenia na nowe wolne od wad nastąpi w przypadku stwierdzenia przez  J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. wady urządzenia niemożliwej do usunięcia.

12. J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane w czasie rozładunku towaru.

13. J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

14. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z urządzeń, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji,

b)uszkodzenia urządzeń spowodowanego ich użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez nie stosowanie się do instrukcji obsługi,

c) uszkodzenia urządzeń spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

d)uszkodzeń sprzętu powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,
e) przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione,

f) uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej (np. przepięcie sieci elektrycznej, uderzenie pioruna)

g) uszkodzeń́ spowodowanych używaniem urządzeń́ z innym niesprawnym lub uszkodzonym urządzeniem.

Kupujący traci prawo do gwarancji w przypadkach:

  1. a)  nieprzestrzegania zaleceń instrukcji obsługi i przepisów eksploatacji urządzeń elektro -energetycznych przy uruchamianiu, obsłudze, konserwacji i eksploatacji urządzenia,
  2. b)  samowolnego dokonywania napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione lub nieuprawnione.
  3. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zastępczym na adres firmy:
    J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. ul. Spadzista 4, 62-010 Pobiedziska

Koszty dowozu urządzenia do J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. obciążają Kupującego.

16. Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. z tytułu przestoju urządzeń dostarczonych przez J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j.. niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały.
17. Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność J-K TECH Rymaniak Przybylak sp.j. wobec Kupującego i jego Klientów, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą towarów i usług ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia brutto zapłaconego J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. przez Kupującego za rzecz czy usługę wywołującą czy powodującą tę szkodę, roszczenia, zobowiązania, koszty czy wydatki.

18. W technicznych sprawach spornych zastosowanie mają normy producenta zakupionych urządzeń.

19. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.

 

20. W wypadku zgłoszenia żądania naprawy towarów nieobjętych gwarancją (naprawa pogwarancyjna) przystąpienie do naprawy następuje na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń Kupującego i J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. oraz po pisemnej akceptacji kosztów naprawy pogwarancyjnej przez Kupującego. Wysyłając towar do naprawy pogwarancyjnej Klient
akceptuje koszty sprawdzenia (ustalenia kosztów naprawy) towaru/urządzenia w wysokości 100 zł netto za roboczogodzinę.

21. Ewentualny zwrot zakupionego towaru jest dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń Kupującego i J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j. przy czym wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają Kupującego.

22. W przypadku zwrotu, towar musi być odesłany na koszt i ryzyko Kupującego w oryginalnym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.

23. Klient ma prawo odesłać przysłany towar na koszt J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j.
wyłącznie w przypadku błędnie wysłanego asortymentu.

 

Sprzedający: J-K TECH Rymaniak Przybylak sp. j., 62-010 Pobiedziska ul. Spadzista 4.

Akceptuję powyższe warunki sprzedaży.

Podpis osoby uprawnionej